دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   ذاکریان امیری

پست الکترونیکی : m-zakerian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روابط بین الملل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه روابط بین الملل

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/15

مهدی ذاکریان امیری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^